Privacyverklaring Holland Fisheries Event

Via de website www.holland-fisheries.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Holland Fisheries Event acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Holland Fisheries Event is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij hebben een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Holland Fisheries Event  zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang van Holland Fisheries Event of middels uw toestemming.

In het geval van gerechtvaardigde belangen van Holland Fisheries Event zullen wij uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. U heeft in dat geval te allen tijden het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Holland Fisheries Event zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Holland Fisheries Event worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Holland Fisheries Event gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Dit is een gerechtvaardigd belang van Holland Fisheries Event. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Holland Fisheries Event maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Holland Fisheries Event te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Holland Fisheries Event heeft hier geen invloed op.

Holland Fisheries Event heeft Google geen toestemming gegeven om via www.holland-fisheries.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons. Bij beursdeelname of beursbezoek wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Reserveringsformulier beursstand

Als u het reserveringsformulier op de website invult om een beursstand te reserveren, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Firma
Aanhef
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website
Bankgegevens
IBAN Bankrekening
Naam rekeninghouder
BTW nummer
Naamsvermelding frieslijst
Totaal aantal personen op stand
Korte omschrijving van de tentoongestelde producten en/of diensten in de stand

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Dit is een gerechtvaardigd belang. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

De bedrijfsnaam wordt als beursdeelnemer gepubliceerd op de website van Holland Fisheries Event. Eventuele persoonsgegevens worden niet gepubliceerd op de website.

Registratie bezoekers

Als u zich via de website registreert als bezoeker, ontvangen wij uw gegevens via het ticket- en registratieplatform Eventbrite. Het privacybeleid van Eventbrite vindt u hier. Holland Fisheries Event is als organisator verantwoordelijk voor deze gegevens. Deze worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Functietitel
Naam bedrijf/organisatie
Land
Adres
Plaats
Postcode

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid
aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Fotografie tijdens het Holland Fisheries Event

Tijdens het Holland Fisheries Event worden foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor promotie van de beurs via nieuwsberichten, nieuwsbrieven en de website. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons. Wordt een foto waar u op staat gebruikt en heeft u hier bezwaar tegen, meld dit aan ons via HYPERLINK “mailto:info@holland-fisheries.nl” info@holland-fisheries.nl en wij zullen indien mogelijk de afbeelding(en) zo spoedig mogelijk verwijderen.

Verwerken

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk uitvoering aan onze diensteverlening en/of overeenkomst en/of om u te informeren.

Doorgifte aan derden

Holland Fisheries Event verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendommen van Holland Fisheries Event te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Holland Fisheries Event of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Holland Fisheries Event kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplichting zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Uw rechten

U heeft het recht op informatie, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, het recht om bezwaar te maken en het recht op dataportabiliteit (het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken over te dragen aan u of aan een andere organisatie).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@holland-fisheries.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Holland Fisheries Event zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Beveiligen

Holland Fisheries Event neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Holland Fisheries Event maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Holland Fisheries Event verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Holland Fisheries Event op via info@holland-fisheries.nl.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Holland Fisheries Event zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij omgaan met uw privacy.

Contact

Holland Fisheries Event is als volgt te bereiken:
Postadres: Projectbureau Holland Fisheries Event, Postbus 97, 8320 AD Urk
Bezoekadres van de beurs: De Koningshof Party & Events, Staartweg 20, 8321 NB Urk
E-mailadres: info@holland-fisheries.nl